Informasjon til foreldrekontakter


Velkommen som foreldrekontakt for et KIF Junior håndball lag!


KIF hådball  junior har pr. i dag 18 lag i Junioravdelingen .

Klubben er fundamentert på frivillig arbeid og det vil i praksis si at mesteparten av arbeidet utføres kostnadsfritt av foreldre og andre frivillige. Dette arbeidet omfatter organisering av inntektsgivende arbeid, trening av lag, opplæring av dommere, sekretariats tjeneste, kiosksalg, vakter, foreldrekontakt, kjøring og mye mer.

Klubben har 1 deltidsansatt (administrativ leder)

 Håndballstyret har følgende representanter / funksjoner:

 Joseph E. Brunton, Styreleder 

Tlf. 95809887   epost: joey@otek.no

Svein Tønnessen , Nestleder 

Tlf.40021102, epost: svein.tonnessen@live.no


Terje FrigstadØkonomiansvarlig

Tlf. 40 40 06 68 , Epost: terje@ibas.no


Administrasjon:

Administrative leder/Barneidrettsansvarlig

Phuong Bakke

Administrativ leder 464 17 493    epost: post@kif.no 


 Som foreldrekontakt er det du som er bindeleddet mellom foreldrene / laget og klubben.

Det er ikke mulig å lage en fasit for hva en foreldrekontakt skal ha ansvar for. Dette varierer fra lag til lag, og fra årsklasse til årsklasse, men vi vil i dette heftet nevne de vanligste oppgavene foreldrekontakten tar seg av.

Den som er Administrativ leder/ barneidrettsansvarlig er din kontaktperson inn i KIF håndball styret, og vedkommende skal gi deg informasjon slik at du kan holde "dine” foreldre oppdatert samt utføre jobben din til beste for laget og klubben. Det arrangeres derfor et møte for alle foreldrekontakter i begynnelsen av sesongen. Her går en gjennom de tingene KIF håndball vet skal skje i løpet av året, vi snakker om rutiner i kiosk og hall, hvilke oppgave en foreldrekontakt kan/skal ha m.m. Det er her du vil få mange innspill som er viktig å ta videre til din foreldregruppe.

Noen foreldrekontakter begynner i ”jobben” midt i året og går glipp av dette møtet. Andre får behov for informasjon underveis i året. Da er det bare å ta kontakt med den i klubben som er administrativ leder.

 OPPDATERTE LAGSLISTER

Det er viktig at KIF har oppdaterte lagslister til enhver tid. Når noen begynner eller slutter på laget gir du beskjed til KIF administrasjonen.   Mail: post@kif.no


 SEKRETARIATSTJENESTE / DUGNAD I KIOSK

Det er kommunen som eier og fordeler hallene (ifm. trening og kamper). Det er imidlertid idrettslagene som har ansvar for åpning / lukking / sekretariat / kiosk etc. og da særlig ifm kamper.

Stort sett får KIF sine hjemmekamper på Idda Arena, Gimlehallen og Odderneshallen. For eldre lag kan det forekomme at kampen må spilles i Håneshallen også.

Det vil også være hovedsakelig her vi får ansvar ifm. avvikling av kamper. Slik dette fungerer så vil foreldrekontakten i laget fordele vaktene blant foreldrene så rettferdig som mulig. Det tilstrebes at laget som får ansvar for hallen har kamp her denne dagen. Hvis ditt lag får ansvar for hallen, blir det din jobb som foreldrekontakt å fordele jobbene som skal gjøres den dagen blant dine foreldre (åpne / lukke hallen, sekretariatstjenester, eventuell kiosk, rydding med mer). Instruks for hva som skal gjøres følger lengre bak i dette dokumentet. 

 ANDRE DUGNADER/ Dugnadsplikt 

Det er normalt sett to hoved dugnader i sesongen.

 Klubbmedlemskap for spillere under 18 år medfører dugnadsplikt for spillerens foreldre. Det beregnes én voksen pr. barn. Med uttrykket ”alle” menes derfor én voksen pr. spiller. Når man omtaler barnet som dugnadspliktig, menes likevel at det er en voksen som skal utføre oppgaven. Som dugnad regnes både inntektsgivende oppgaver (kafé, salg av div. mv.) og andre oppgaver som klubben har behov for å få utført (sekretariat, reiseleder mv.). Dugnadsplikten følger det enkelte barn, barnets foreldre må bli enige seg imellom om hvem av dem som skal utføre arbeidet, det skal ikke foreldrekontaktene ta stilling til. Dersom ingen av foreldrene har anledning til å stille, må de selv skaffe noen andre som kan ta deres vakter.

Andre felles dugnader kan også tilkomme. Det er en plikt og alle lag i klubben må være med å bidra.

Den største dugnaden er under Turneringen. KIF Håndball arrangerer sin årlige håndballturnering i slutten av april og hver familie er pliktig til å yte 8 timer dugnad under turneringen.

Din jobb er å ta imot dugnadene fra dugnadskoordinatoren for turneringen og viderefordeler disse blant dine foreldre.

Øker vi inntektene, kan vi holde kontingentene nede, og legge til rette for «Idrettsglede for alle», ikke bare de som har råd til det.

 DUGNADSLISTER

Viktig for all dugnad er at den fordeles rettferdig blant alle foreldre. Hold en oversikt over hvem som har gjort hva og bruk denne gjerne til å vise foreldrene hvem sin tur det er til å bidra. Vår erfaring er at så lenge alle føler at jobbene fordeles på en rettferdig måte, er folk positive.

 LAGSKASSA

Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler.

Midlene øremerkes de enkelte lagene. Midlene vil KUN brukes til lagets egne aktiviteter og IKKE overføres til klubben sentralt eller utbetales til andre lag. Midler som står på konto er tilknyttet laget og IKKE enkeltspillere. Dersom spillere slutter vil midlene bli stående disponible til laget som helhet.

 INFORMASJON

Da kommer vi inn på et annet viktig tema – informasjon. Vi anbefaler alle foreldrekontakter til å ha et par foreldremøter i året. Det kan da gis generell informasjon, det kan drøftes sportslig satsing, hvilke turneringer vil laget delta på, andre sosiale sammenkomster som kan binde laget sammen osv. Det er da foreldrekontakten som tar initiativet (gjerne i samråd med trener) til disse møtene og det bør sendes ut et lite referat i etterkant.

 For å gjøre din jobb som foreldrekontakt lettere er det lurt å lage en liste med oversikt over alle spillere, foreldre, mail adresser, mobilnummer osv. Fordel denne listen til alle foreldre / trenere / spillere.

 SAMSPILL FORELDREKONTAKT / TRENER

Når det gjelder samspillet mellom foreldrekontakt og trener varierer dette fra lag til lag. Noen trenere ønsker å ta seg av noen praktiske oppgaver som for eksempel påmelding til turneringer. Ofte er treneren mor eller far til en av spillerne på laget, og han eller hun gjør da en dugnadsinnsats flere ganger ukentlig. Tommelfinger regelen er derfor at det er fornuftig å avlaste treneren så mye som mulig med det administrative.

Info og mailer som skal videresendes, påmelding til turneringer, innkalling til foreldremøte, dugnadsfordeling , forsikringer og spillerlisenser (fra fylte 13 år) osv. Uansett hva slags fordeling dere kommer frem til er det viktigste at ikke noe faller mellom to stoler samt at foreldrene vet hvem som gjør hva.

 TURNERINGER

KIF håndball dekker påmeldingsavgift for inntil 2 eksterne turnering per. sesong (1.Juli- 31. Juni) per treningsgruppe.  Evt. en utenbys turnering i Norden og en lokal turnering. 

Ved turneringer utenfor Norden dekker klubben kun lags-påmeldingen, inntil 5000 kr. per lag.

All reise utenfor Norden skal søkes og godkjennes av styret.

Søknaden må være sendt til styret for behandling innen 2 mnd. før påmeldingsfristen til den aktuelle turneringen.

 Dersom faktura er stilet til en mottaker i laget, skal den betales og så refunderes av klubben.

Rutiner for påmelding og betaling av turneringer fås av klubbkontoret.

 KOMPENSASJON

Som tidligere nevnt er KIF håndball en klubb basert på frivillighet og det gis ikke i veldig liten grad kompensasjon for trenerjobben før 15 års lagene. Det er først da KIF håndball kan gå inn og betale trenere en sum pr. år for jobben.

To personer- foreldrekontakter eller trener med barn på laget de trener, får fritak for treningsavgift.

 INFORMASJON OM KAMPER

Informasjon om kamper er å finne på www.handball.no – Region Sørvest - Terminlister.

 SÆRLIGE HENSYN

Det er slik at noen familier har til tider særskilte behov, det kan være i forbindelse med anstrengt økonomi, språkvansker, kanskje noen ikke har bil, omsorgsdeling m.m. Da er oppgaven til foreldrekontakten å være den som forsøker å se løsninger. Ta kontakt med KIF håndball kontoret eller håndballstyret – de har erfaringer på de fleste scenarioene.

 SERIESPILL

Spillere fra 12 og oppover deltar i seriespill. Denne serien settes opp for hele sesongen. Dersom et lag ikke møter til kamp får KIF håndball bot.

Følgende kostnader og gebyrer skal dekkes av lagene/enkeltspillere selv:

– Kostnader forbundet med omberamminger av kamper
– kostnad ved trekking av lag fra seriespill
– Straffegebyr for ikke møtt til kamp
– Straffegebyr for ikke varslet om ledig halltid
– Bøter ifm. klisterbruk
– Bøter ifm. ikke betalt lisens
– Andre lignende bøter som ilegges lag/enkeltspillere

Derfor er det en viktig jobb for trener / foreldrekontakt å sjekke gjennom tidlig på høsten om det ser ut til at kampene ikke kolliderer med skoleturer eller lignende. Det kan søkes om omberamming av kamper, mer info om det finnes på www.handball.no


 AKTIVITETSSERIE

Spillere f.o.m 9 år, t.o.m 11 år deltar i aktivitetsserien. Kampoppsett blir lagt ut på www.handball.no region sørvest og kampoppsett. Foreldrekontakt / trener må selv følge opp dette og gi tilstrekkelig informasjon videre til spillerne. Dersom et lag ikke møter til kamp får KIF bot. Denne boten blir viderefakturert laget.

 MINIHÅNDBALL

Spillere 7 og 8 år får tilbud om å være med i ”miniring”. Lagene får tilbud om å spille på små baner 4-6 lørdager i løpet av sesongen.  Egen informasjon omkring dette på regionens hjemmeside.  Ingen fast terminliste.

 KONTINGENTER OG FORSIKRINGER

Alle som vil være med på aktiviteter i regi av idrettslaget må melde seg inn og bli registrert medlem. Alle som ligger inne i vårt websystem (Spoortz.no) som medlemmer får tilsendt faktura per epost. Kontingenten betales hos oss en gang i året og tilsvarer den sum som er vedtatt på årsmøtet. Vi har gradert kontingenten ut fra alder og type aktivitet. Vi sender ut fakturaer med KID-nummer, noe som forenkler arbeidet en del. For at det skal fungere er det avhengig av at alle lagledere har «vasket» lag listene sine og fjernet fra lista medlemmer som ikke er med lengre, og ikke minst husket å legge til nye medlemmer. 

KIF Håndball velger å ha en lav medlemskontingent og i tillegg ha en treningsavgift skreddersydd til de enkelte lag/nivå. Denne modellen er anbefalt av NIF.

KIF håndballs medlemskontingent og treningsavgift sendes ut i løpet av September og gjelder for håndballsesongen.

 Årsmøtet 2020 vedtok følgende satser:

Medlemskontingent Aktive spillere  med 8 timers dugnad  kr 700,-

(Uten dugnad 2200,-)

Medlemskontingent Støttemedlemmer   kr 400,-

Medlemskontingent Trenere og ledere  kr 100,-

 Treningsavgift:

6-8 år  kr 300,-  ,   9-11 år  kr 600,-  ,  12-16 år  kr 900,-

17 og +  kr 900,-,     4-5 div senior  kr 900,-

Første års spillere (6-7 år) betaler halv kontingent og treningsavgift.

 I tillegg må det tegnes forsikring / lisens for alle spillere fra det året de fyller 13. Lisensen betales til Norges Håndballforbund. Spillerne må oppgi KID nr. ved betaling. Kretsen gjennomfører lisenskontroll med jevne mellomrom. Dersom en spiller ikke har betalt lisens og blir bøtelagt, må spilleren selv betale boten.

Spørsmål angående lisens kan rettes til administrasjonen på KIF håndball kontoret.


Et eksempel på hva det koster med medlemskapet i KIF håndball for alder 12 år - senior :

Medlemskontingent med 8 timers dugnad 700,- (uten dugnad 2200,-) + Treningsavgift 900,- + Lisens (Lise) 810,- Totalt :  2410,-  (uten dugnad 3910,-)


 ANDRE OPPGAVER

  • bidra til å skape en positiv holdning til spillerne, laget og klubben
  • motivere foreldre til å stille opp
  • arrangere / initiere eventuell avslutningsfest eller andre sosiale sammenkomster

     HVA DEKKER KIF 

  •  Påmeldingsavgift til NHF for spill i seriene, Lisens for spill (Dette er ikke det samme som Lisens for den enkelte spillere over 13 år.)
  • Alle dommerutgifter i Minihåndball og Aktivitetsserier.
  • Påmelding til vår egen Turnering/ Cup (viktig å gi tilbakemelding om laget ditt ikke kan stille). Påmeldingsavgift til minst 2 turneringer pr.år. Inntil 2 reiseledere per.lag per år. Og billigst reisemåte for inntil to reiseledere i den forbindelsen.
  • Drakter og utstyr.  
  • Nødvendige forsikringer.
  • Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.


                                            Viktig

Disse info er ment som et hjelpemiddel –  en retningslinje vi fører i KIF håndball.

Vi ønsker at info siden skal være dynamisk og at vi får innspill dersom det er andre saker vi kan informere om her.

        Send mail til post@kif.no  hvis du har innspill!


  KIF Håndball Boks 448 , 4664 Kristiansand Klubbkontor:Gimlehallen  Jegersbergveien 3 , 4630 Kristiansand


Rasmussengruppen blir vår nye sponsor.
Tirsdag 2. april gikk Rasmussengruppen  inn med støtte til KIF Håndball.
Les mer >>
Æresmedlem 2021
På KIF håndballs årsmøte 2021, ble 6 personer velfortjent utnevnt som æresmedlemmer. De alle har gjort og gjør en uvurderlig og fantastisk innsats for klubben, og at de nå har fått utmerkelsen som æresmedlemmer er vel fortjent.
Les mer >>
Quart Cup 2021- avlyst!
Quartcup 2021 er avlyst grunnet korona situasjonen.
Les mer >>
Årsmøte i KIF håndball
Årsmøte i KIF håndball avholdes onsdag 24.mars kl.18:00, digitalt.
Les mer >>
Bli grasrotgiver!
190 spillere har valgt KIF Håndball som grasrotmottaker i forbindelse med spill i Norsk Tipping. Vi trenger flere !!!
Les mer >>
KIF feirer 100 år
19. januar 2021 er det 100 år siden Kristiansand Idrettsforening ble stiftet. I dag består KIF av to grupper; friidrett og håndball. I begynnelsen drev KIF kun med friidrett, og profilene har vært mange.
Les mer >>
Learn Handball
Skreddersydde treningsplaner for trenere på alle nivåer.
Les mer >>
Støtt KIF håndball
via https://klubbdonasjon.no/klubber/?klubb=18632
Les mer >>
Nyutdannede dommere i Kristiansand
Nå i høst var 6 av våre KIF spillere blant de nyutdannede dommere (Dommer 1) i Kristiansand. 
Les mer >>
Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere.
Les mer >>
KIF Håndball er i gang med historiebok i anledning klubbens 100 års jubileum. Den skal etter planen være ferdig i juni 2021.
Les mer >>